woensdag 25 juli 2012

Connected
The word mother stands for:
 love, strength, protective instinct, connection, responsibility.


Het woord moeder staat voor:
 liefde, kracht, beschermingsdrang, verbondenheid, verantwoordelijkheid.Love.

The love for my children is overwhelming.
It happened to me and took my breath away.
The first signs of life, the first smell of their skin,
The glance of my children have changed my life forever.
They are so often the reason that I fight, that I laugh, that I enjoy.

I have always wanted her love, her approval, 
her acceptance, her nearness, her touch.

Liefde.

De liefde voor mijn kinderen is allesoverheersend.
Het overkwam me en benam me de adem.
De eerste tekenen van leven, de eerste geur van hun huid,
de oogopslag van mijn kinderen, heeft mijn leven voor altijd veranderd.
Zij zijn zo vaak de redenen dat ik knok, dat ik lach, dat ik geniet.


Haar liefde heb ik altijd verlangd, haar goedkeuring,
haar acceptatie, haar aanraking, haar nabijheid.Strength.

Because of my children, I have come to know my strength.
The strength to tread into unknown territory, 
the strength to give birth to a child, 
the strength to reinvent myself again and again, the strength to remain standing, 
the strength to fight for my happiness.

She is strong, powerful, she stood upright in the most difficult circumstances.

Kracht.

Door mijn kinderen heb ik mijn kracht leren kennen.
De kracht om me op onbekend terrein te kunnen begeven, 
de kracht om een kind te kunnen baren, 
de kracht om mezelf telkens opnieuw uit te vinden, de kracht om me staande te houden,
 de kracht om te vechten voor mijn geluk.

Zij is sterk, krachtig, ze hield zich staande onder de moeilijkste omstandigheden.Protective instinct.

Nothing can describe the feeling when something or someone threatens my child, 
when my child is in pain, when someone wants to hurt my child.
It is my job to protect them. And I will.

She wanted to protect me, she protected me from so many things.
But who protected me from her mistakes?

Beschermingsdrang.

Er is niets wat het gevoel kan beschrijven wanneer iets of iemand mijn kind bedreigt, 
wanneer mijn kind pijn heeft,wanneer iemand mijn kind kwaad wil doen. 
Het is mijn taak om hen te beschermen. En dat zal ik ook doen.


Zij wilde me beschermen, zij beschermde mij tegen zovele dingen.
Maar wie beschermde mij tegen haar fouten?Connection.

They will always be a part of me, they are the part of my heart walking outside of me,
 that will eventually leave me, but will always be a part of me.

She is a  part of me, I see her in my struggles,
 I hear her voice in my voice, in my thoughts.
I see her in my daughters. I see her in my love for books and gardening. 
I see her in my marriage, I see her in my dreams, I see her in the mirror

Verbondenheid.

Ze zullen altijd een deel van me zijn, ze zijn het deel van mijn hart dat rondloopt 
en dat me ooit zal verlaten, maar toch altijd een deel van me zal zijn.

Zij is een deel van mij, ik zie haar in mijn worstelingen, 
ik hoor haar stem in mijn stem, in mijn gedachten. Ik zie haar in mijn dochters.
Ik zie haar in mijn liefde voor boeken en tuinieren. 
Ik zie haar in mijn huwelijk, ik zie haar in mijn dromen, ik zie haar in de spiegel.


Now matter how difficult the relationship between a mother and daughter can be,
the connection is always there. Connection by lives woven and braided together.
Connected by blood and love, connected by expectations, familiar acts, by life cycle.

Being a mother is forever.Hoe moeilijk de relatie tussen een moeder en een dochter ook kan zijn,
er is altijd verbondenheid. Verbondenheid door levens met elkaar verweven en in elkaar gevlochten.
Verbonden door bloed en liefde. Verbonden door verwachtingen, door vertrouwde handelingen, door levensloop.

Moeder zijn is voor altijd.


dinsdag 24 juli 2012

How to create magic

The world around us can be magical,
and beauty can be found everywhere if we just open our eyes.
I try my very best to capture that magic with the camera.

Today I want to show you how simple this magic can be found. 
I showed you these pictures before,
 but you will never guess where I made them..


De wereld om ons heen kan betoverend zijn,
en schoonheid kan overal gevonden worden.
Ik doe mijn best om die schoonheid op camera vast te leggen.

Vandaag wil ik laten zien hoe eenvoudig dat magische kan worden gevonden.
Ik heb je deze foto's al eerder laten zien,
maar je raad nooit waar ik ze heb gemaakt..

This is it, this is where the magic happened..

Dit is het, hier vond de 'magie' plaats..

Move in a little closer ..

Kom een beetje dichterbij..
And closer..

En dichterbij..
All pics are straight out of the camera..

Alle foto's komen rechtreeks uit de camera..

If you want to spice things up even more, 
here's this awesome pin I found on Pinterest.


Als je het nog mooier wilt maken,
dan heb ik hier een geweldige pin die ik op Pinterest heb gevonden.


                                                                                                                                       Source: clickinmoms.com  on Pinterest


zondag 22 juli 2012

Sunday Gatherings
I am taking a day off. 
The sun is out, I will sit in the sun, read, write, 
do whatever I like today.
All else can wait for a day.
I encourage you to do the same, just enjoy today. 

Ik neem een vrije dag.
Het zonnetje schijnt, ik ga in de zon zitten, lezen, schrijven,
doen waarin ik maar zin heb vandaag.
Alles kan lekker even wachten.
En ik moedig je aan om hetzelfde te doen, geniet lekker van vandaag.
Have a joyful Sunday!

Een hele vrolijke zondag gewenst!


donderdag 19 juli 2012

List of smilesThings that make me smile.

Dingen waar ik van moet glimlachen.
My kids played in the yard and came back with part of my plant.
I put in in a vase and the bright color is making me smile.

Mijn kinderen speelden in de tuin en kwamen terug met een deel van mijn plant.
Ik deed het in een vaas en de heldere kleur doet mij glimlachen.
The big butt book.
I love it, my kids love it, do I need to say more?

Het grote billen boek.
Ik ben er dol op, mijn kinderen zijn er dol op, wat moet ik er nog meer over zeggen?Hello Kitty toilet paper.
It makes me smile because it is kinda ridiculous, but my kid loves it.
Anything to make her bathroom experience more fun..

Hello kitty toiletpapier.
Ik wordt er vrolijk van omdat  het een beetje belachelijk is, 
maar mijn kind vind het geweldig.
Alles om haar wc-ervaringen leuker te maken..Watching my kids eat their selfmade  ice cream.
My son finished his before I could take a picture..

Kijken naar mijn kids die hun zelfgemaakte ijsje eten.
Mijn zoon had de zijne al op voor ik een foto kon maken..
Organizing my kitchen cabinets.
I hate messes, (sadly, that doesn't mean that my house is not messy.)
It makes me smile that my onions and potatoes are now in pretty little crates.

Herorganiseren van mijn keukenkastjes.
Ik heb een hekel aan rommel, (helaas, betekent dat niet dat mijn huis niet rommelig is.)
Ik word er blij van dat mijn uien en aardappels in mooie kratjes staan.

A finished project waiting to be hung on the wall.
To be continued..

Een project wat af is en klaar is om opgehangen te worden.
Wordt vervolgd..


What little things made you smile today?

Van welke kleine dingen moest jij glimlachen vandaag?


maandag 16 juli 2012

Falling in love

At the thrift shop I found this beauty,
 hidden in a corner covered in cobwebs.
Still it caught my eye, because it is beautiful.
I even liked it the way it was, but it didn´t quite fit in my bedroom the way it was.
So I rolled up my sleeve, gave it a good clean and painted it. 
I am really exited about the end result.
It fits perfectly in the calm serene look I try to create in my bedroom.


In de kringloopwinkel vond ik deze schoonheid,
verstopt in een hoekje bedekt met spinnewebben.
Toch trok het mijn aandacht want het is prachtig.
Ik vond hem gewoon zo al mooi, maar het paste niet helemaal bij mijn slaapkamer.
Dus ik stroopte mijn mouwen op, maakte het goed schoon en verfde het.
Ik ben heel erg blij met het eindresultaat.
Het past perfect in de kalme vredige sfeer die ik in mijn slaapkamer probeer te creeeren.


Instagram

zondag 15 juli 2012

Sunday Gatherings

Today I have some pictures that I shared on Instagram in the past few weeks.
As you know, I LOVE Instagram.

Vandaag heb ik foto's die ik op Instagram heb gedeeld in de afgelopen weken.
Zoals je weet ben ik DOL op Instagram.

My excuses that I haven't answered your comments and haven't visited your blogs.
I miss my bloggy friends! My cuties have demanded all of my attention.
I hope to be diving into blog life again next week.

Have a wonderful Sunday.

Mijn excuses dat ik jullie berichtjes nog niet heb beantwoordt 
en jullie blogs zo weinig heb bezocht.
Ik mis mijn blogvrienden! Maar die schatjes van mij hebben al mijn aandacht nodig gehad.
Ik hoop deze week weer volop in het blogleven te kunnen duiken.

Een hele fijne zondag.


woensdag 11 juli 2012

Magic momentIt's raining, 
again.
What is it with this summer?
What happened to the sun?

Everyone's complaining, but not you.
You're standing in front of the window, touching it with one hand.
Eyes wide open in curious amazement.
Watching those magic summer drops fall down.
The garden that was bright and sunny just minutes ago, is turning into a muddy mess.
But I see only excitement in your eyes.

As quickly as the rain has started, it stops.
The lawn has turned into a swamp.

"Do you want to go outside?"

She jumps in excitement, as I walk towards her holding her rain boots.

She stomps in the water, splashes with her hands,
giggles at her reflection.
Her enthusiasm warms my heart.

And I promise myself, not to complain when it starts to rain again,
but to jump in the puddles with her.


Het regent, 
alweer.
Wat is er aan de hand met deze zomer?
Wat is er met de zon gebeurd?


Iedereen klaagt, maar jij niet.
Je staat voor het raam, met een hand er tegenaan.
Je ogen zijn wijd open in nieuwsgierige verwondering.
Je kijkt naar de magische druppels die omlaagvallen.
De tuin die minuten geleden nog zonnig was, verandert in een modderige knoeiboel.
Maar ik zie alleen maar opwinding in je ogen.


Net zo snel als de regen is begonnen, houdt het weer op.


"Wil je naar buiten?"


Ze springt van opwinding, terwijl ik naar haar toeloop 
met haar regenlaarzen in mijn handen.


Ze stampt in het water, spettert met haar handen,
giechelt naar haar spiegelbeeld.
Haar enthousiasme verwarmt mijn hart.


En ik beloof mezelf om niet te klagen als het weer gaat regenen,
maar om samen met haar in de plassen te springen.
Er is een fout opgetreden in dit gadget