vrijdag 20 september 2013

My life is a sitcom

(I wrote this post a while ago.)
(Ik heb deze post alweer een tijdje geleden geschreven.)

I love sitcoms, even the bad ones. But not 'Third rock from the sun.' 
  I hate that one. 
It's always on when there's nothing on TV. 
Really, just keep switching channels and you will find one 
that is showing 'Third rock from the sun." 
If my blog was about things I hate, 
'Third rock from the sun' would be a regular post subject. 
Okay, moving on.

Ik hou van comedyseries, zelfs van hele slechte.
Maar niet van 'Third rock from the sun.'
Daar heb ik echt een hekel aan.
En het komt altijd als er niets op tv is.
Echt waar,
 bljf zappen en je vindt een kanaal 
waar ze 'Third rock from the sun' uitzenden.
Als mijn blog ging over dingen waar ik een hekel aan heb, 
dan zou 'Third rock from the sun' een vast onderdeel zijn.
Okee, ik ga verder.
I love sitcoms. Most of my English comes from watching sitcoms. 
And that is how I justify all the hours I have spent watching them. 

 I wrote this post at 3 am.
I'm always hilarious at three am, I come up with great stuff..
At least that is what I think.
And don't you dare burst my bubble.


Ik hou van comedyseries. 
Een groot deel van mijn Engels komt daar vandaan.
En zo rechtvaardig ik voor mezelf 
de tijd die ik heb besteed aan het kijken van comedy's.

Ik heb deze post om 3 uur ´s morgens geschreven.
Ik ben altijd hilarisch om 3 uur 's morgens, 
en dan verzin ik geweldige dingen..
Tenminste dat denk ik.
En waag het niet om mij uit die waan te halen.


Back to the sitcoms. 
Sometimes I suspect that I am in one. 
I have to be.
These are the moments, 
when I think that there is a camera secretly pointing at me, 
and that somewhere there's a machine that makes laughing sounds..


Terug naar de comedy's.
Soms denk ik dat ik stiekum in eentje zit.
Dat moet wel.
Dit zijn de momenten, 
 waarop ik denk, dat er in het geheim een camera op me gericht is,
en dat er ergens een machine staat die lachgeluiden maakt.
When my three year old strolls into my room at 3 am and switches on the big light. 
This may or may not have happened right before I wrote this hilarious post.

Als mijn 3jarige om 3 uur 
's nachts de kamer binnen wandelt en het grote licht aan doet. 
Het zou kunnen dat dit is gebeurd vlak voordat ik deze hilarische post schreef.When 3 year old looks into the fridge and asks with a serious face 
where the sausage bakery is.

Als mijn 3jarige in de koelkast kijkt 
en met een serieus gezicht vraagt waar de worstenbakkerij is.


When my three year old keeps waiting, 
expecting me to answer the question about the sausage bakery.

Als mijn 3 jarige blijft wachten, 
verwachtende dat ik de vraag over de worstenbakkerij beantwoord.


When I snuggle with my husband at night and my three year old walks in saying: 
"Daddy you are in my spot."

Wanneer ik´s nachts met mijn man knuffel en mijn 3 jarige binnenwandelt en zegt:
"Pappa, je ligt op mijn plek."


When I have to yell the following sentences: 
"Don't sit on your sister", "Don't bite your brother in the butt", "Stop licking me!"

Als ik de volgende zinnen moet roepen: 
"Zit niet op je zus", "Bijt je broer niet in zijn bil", en "Houd op met mij te likken!"When I spend my morning cleaning upstairs, 
and walk down the stairs only to find out 
that some kind of disaster has destroyed my living room. 
And by disaster I mean my two older kids staring at Spongebob 
while younger kid goes ballistic.

Wanneer ik de hele ochtend boven aan het schoonmaken ben, 
en naar beneden loop om tot de ontdekking te komen 
dat een of andere ramp mijn woonkamer verwoest heeft.
En met ramp bedoel ik mijn twee oudere kinderen die naar Sponge Bob staren, 
terwijl jonger kind helemaal los gaat.


When I beg my children not to watch Zeke and Luther because I'm afraid to loose brain cells, 
and they turn on Spongebob instead.

Wanneer ik mijn kinderen smeek om niet naar Zeke en Luther te kijken 
omdat ik vrees voor mijn hersencellen 
en ze inplaats daarvan Spongebob opzetten.


When I keep stumbling into the same annoying singing birthday card
 that my sister has bought for my son three years ago.

Wanneer ik blijf stuiten op dezelfde irritante zingende verjaardagskaart 
die mijn zus drie jaar geleden voor mijn zoon heeft gekocht.


When all the annoying birthday cards 
my sister has bought for my children never run out of batteries.

Wanneer de batterijen van alle irritante verjaardagskaarten 
die mijn zus voor mijn kinderen heeft gekocht nooit op gaan.


When I am totally not amused 
when my sister arrives with a singing birthday balloon.

Wanneer ik totaal niet geamuseerd ben 
wanneer mijn zus arriveert met een zingende verjaardags ballon.

When the birthday balloon itself lasts about two hours, 
but the singing continues forever.

Wanneer de zingende ballon na twee uur kapot gaat, 
maar het zingen voor eeuwig door gaat.


When I make it to the store with three kids well within three hours,
 only to find out that I left my wallet at home.

Als ik het red om binnen drie uur met drie kinderen de supermarkt te bereiken, 
om er vervolgens achter te komen dat ik mijn portemonnee thuis heb gelaten.

When I find out that I left my wallet at home,
 standing at the cash register with a full shopping cart .

Wanneer ik ontdek dat ik mijn portemonnee heb thuisgelaten, 
terwijl ik bij de kassa sta met een vol karretje.


When the person behind the counter listening to my explanation about the forgotten wallet, 
is the same person that I had to explain my forgotten my wallet 
one week earlier when I was standing there with three kids and a full shopping cart.

Wanneer de persoon aan wie ik uitleg dat ik mijn portemonnee ben vergeten, 
dezelfde persoon is aan wie ik een week eerder moest uitleggen 
dat ik mijn portemonne was vergeten 
terwijl ik daar stond met drie kinderen en een vol boodschappenkarretje.
When I realize that I could go on for hours writing this post, 
because really, my life is a sitcom, there is no other explanation.

Wanneer het tot me doordringt dat ik uren met deze post door zou kunnen gaan, 
want echt waar, mijn leven is een comedy serie, er is geen andere verklaring.

dinsdag 17 september 2013

Just wait
Klik hier voor Nederlands. I'm always a little sad to see summer ending.
I can do without mosquito's, ants running around my house 
and those days when it's too hot to go outside.
What I am going to miss is waking up with the sun,
walking around barefoot and feeling warm sunshine on my face.

The transition from summer to fall came very abruptly this year.
One day my kids were running around the backyard in their swimming suits, 
the next day, temperatures dropped and it started pouring.

I wouldn't be me, if I at least didn't try too look at things from the bright side.
And I remind myself of how much I love fall.
And I do, I absolutely love fall.
I just needed a little more time to say my goodbyes.

My garden has been a sad sight lately.
a few forgotten toys are lying around, 
my parasol is hiding in it's cover, 
and faded flowers are turning brown from the rain.
The sandbox is half opened, accompanied by a little orange scoop on a pile of wet sand.
It looks almost surprised that it has been abandoned so suddenly .


Determined to make the best of things, I roll up my sleeves.
I rush to the flower shop for some color.
The flower shop is quiet, I guess no one buys garden flowers when it's raining.

And oh, it rains. 
It rains and rains and it stops raining and then it rains some more.

Then, to my surprise, the sun breaks through the clouds.
Bright, powerful and warm.
Not for long, but just long enough to sparkle.
All pictures are straight out of camera.


Gewoon wachten


Click here for English.Ik ben altijd een beetje droevig als de zomer eindigt.
Ik kan wel zonder muggen, mieren die door mijn huis rondrennen 
en dagen dat het te heet is om naar buiten te gaan.
Wat ik ga missen is het wakker worden met de zon,
op blote voeten lopen en warme zonneschijn op mijn gezicht voelen.


De overgang van zomer naar de herfst kwam dit jaar erg abrupt.
De ene dag renden mijn kinderen nog in badkleding in de tuin,
 de andere dag daalde de temperatuur en begon het te gieten.


Maar ik zou mezelf niet zijn, 
als ik niet probeerde om het van de positieve kant te bekijken.
En ik herinner mezelf eraan hoeveel ik van de herfst houd.
En ik hou ook absoluut van de herfst.
Ik had gewoon een beetje meer tijd nodig om afscheid te nemen.

Mijn tuin bied een trieste aanblik de laatste dagen.
Een paar vergeten speeltjes slingeren rond,
mijn parasol verstopt zich in zijn hoes en uitgebloeide bloemen worden bruin door de regen.
De zandbak is half geopend, vergezeld van een klein oranje schepje op een bergje nat zand.
Het lijkt haast verbaasd dat het zo plotseling in de steek gelaten is.

Vastberaden er het beste van te maken, stroop ik mijn mouwen op.
Ik haast me naar de bloemenzaak voor een beetje kleur.
Het is stil in de bloemenzaak, blijkbaar koopt niemand tuinplanten als het regent.


En oh, het regent.
Het regent en regent en stopt met regenen en het regent nog meer.


Dan, tot mijn verrassing, breekt de zon door de wolken.
Helder, krachtig en warm.
Niet lang, maar lang genoeg om te schitteren.
Alle foto's komen rechtstreeks uit mijn camera.

zondag 15 september 2013

Sunday gatheringsIt's no secret that I love to take pictures.
So that's probably the reason, why there are 1655 pictures on my phone.
Here are just a few.

Het is geen geheim dat ik ervan houd om foto's te maken.
Dus dat is waarschijnlijk de reden, waarom er 1655 foto's in mijn telefoon zitten.
Hier zijn er een paar.
Have a great Sunday. 
And if it's truly wonderful, capture it.


Een hele fijne zondag gewenst.
En als het echt geweldig is, leg het vast.


dinsdag 10 september 2013

Damage control


It has been a while since I wrote this post.
Writing that post was a life changing experience 
and a lot has happened since then.
(I will tell you about it soon.)

I get a lot of positive comments about my daughter's hair, 
 Sometimes I get questions about hair care. 
That is why I decided to do this post. Het is al een tijdje geleden sinds ik deze post heb geplaatst.
Het schrijven van die post was een levensveranderende ervaring, 
en er is sindsdien een hoop gebeurd.
(Ik vertel daar binnenkort over.)

Ik krijg veel positieve opmerkingen over de haren van mijn dochters.
Soms krijg ik vragen over haar verzorging.
Daarom besloot ik deze post te doen.Wat te doen als het haar van je kind er zo uit ziet.


Obviously, I mean this in a funny way.
I think her hair is gorgeous and it never ceases to amaze me.
However, if her hair is not properly cared for it, 
will get bigger and bigger and dryer and dryer 
and at the end of the day we have an epic disaster on our hands.


Ik maak natuurlijk een grapje.
Ik vind haar haar prachtig en ik blijf me erover verbazen.
Hoe dan ook, als het niet goed verzorgd wordt,
word het groter en groter en droger en droger,
en hebben we aan het eind van de dag een ramp van wereldformaat.
See how dry her hair is and how it lacks curl pattern?


Zie je hoe droog haar haar is en dat er haast geen krul in zit?

This is not a sponsored post. 
These are just the products I use for my girls, 
at this moment.
I am still experimenting with products 
and I have a few other products that I use, 
but these are currently my favorites.


Dit is geen gesponserde post.
Dit zijn gewoon de producten die ik gebruik voor mijn meisjes, 
op dit moment.
Ik experimenteer nog een beetje met producten
 en ik heb een paar andere producten die ik gebruik, 
maar dit zijn mijn favorieten op dit moment.

3. steps of haircare.
Moisturize, nourish, seal.

With curls there is also a lot of detangling ofcourse. 
I usually sprinkle water and then I detangle. 
Never ever do I detangle on dry hair.
The hair will be hard to manage and will easily break.
An essential item for detangling is the tangle teezer.3. stappen in haarverzorging.
Hydrateren, verzorgen, sealen.

Met krullen moeten er natuurlijk een hoop klitten worden uitgekamt.
Dat doe ik nooit, Nooit met droog haar.
Het haar is dan moeilijk te hanteren en breekt dan snel.
Een onmisbare item voor het uitkammen is de tangle teezer.
Die van mij ziet er door intensief gebruik niet uit, vandaar geen foto.
This is what her hair looked like sprinkled with water and brushed.
And yes, that is really the same child.

Zo ziet haar haar eruit nadat het besproeit is met water en geborsteld.
En ja, dat is echt hetzelfde kind.
And this is after using the products.

En dit is hoe het eruitziet nadat ik de producten heb gebruikt.
See?  More shine, more curl definition.

Zie je? Meer glans, meer krullen.
After this it's time to pick a hairdo.
Today it's simple, because the kid won't stand still.
Next time I'll do a post about the washing routine, 
but I will do it with my other daughter, 
because at least she's a lot calmer.


Dan is het tijd om een kapsel uit te kiezen.
Vandaag iets simpels, want dit kind wil niet stilstaan.
Volgende keer doe ik een post over ons haar was ritueel.
Maar dan met mijn andere dochter, 
die is tenminste een stuk rustiger.

zondag 8 september 2013

Sunday GatheringsA collection of hydrangea flowers today.
All from my garden.
(I'm posting a bit late,
 because my computer was not very cooperative today.)


Een verzameling van hortensia bloemen vandaag. 
Allemaal uit mijn tuin.
(Ik ben een beetje laat met posten vandaag,
 omdat mijn computer niet meewerkte.)


I hope you had a wonderful Sunday.
And I wish you a wonderful week in advance.


Ik hoop dat je een heerlijke zondag hebt gehad.
En ik wens je alvast een hele fijne week.


vrijdag 6 september 2013

Capturing heartsI love bloggers that take beautiful pictures of their kids.
One of them is Stasha from The good life
She captures her beautiful son and his big cuddly dog friend.
 I follow her on Instagram and her pictures are always amazing.

My newest discovery is Lamb loves fox
I cannot believe how gorgeous this Mom photographer 
captures her beautiful kids.

Me, I try my best, 
but lately when I point my camera at my kids, this is what happens..


Ik hou van bloggers die hun kinderen fotograferen.
Een van hen is Stasha van The good life.
Ze fotografeert haar prachtige zoontje en zijn grote knuffelige hondevriend.
Ik volg har op Instagram en haar foto's zijn altijd geweldig.


Mijn nieuwste ontdekking is Lamb loves fox.
Ik kan niet geloven hoe mooi deze moeder 
haar prachtige kinderen fotografeert.


Ik, ik doe mijn best, 
maar de laatste tijd is dit wat er gebeurt,
 als ik een camera op mijn kinderen richt..


zondag 1 september 2013

Sunday gatherings


In Spring we planted 5 sunflower seeds.
We waited all Spring and most of the summer.
And guess what happened today?


In de lente plantten we 5 zonnebloemzaadjes.
We hebben de hele lente 
en het grootste deel van de zomer afgewacht.
En raad eens wat er vandaag gebeurde?
Have a sunny Sunday!

Een hele zonnige zondag gewenst!
Er is een fout opgetreden in dit gadget