dinsdag 27 augustus 2013

Art of aging


I used a simple wooden box to start with. 
This is what it looked like:

Ik heb een eenvoudig houten doosje gebruikt.
Zo zag het er uit:


Then I added clay ornaments
I am not sure what glue is best to use. 
I used my glue gun and I have yet to find out if that was a good idea.

Ik plakte er klei ornamenten op.
Ik weet niet zeker welke lijm het beste is om te gebruiken.
Ik heb mijn lijmpistool gebruikt 
en ik kom er vanzelf wel achter of dat een goed idee was.


I made the ornaments myself from clay. 
I used an earring to make them.
and for the corners I used a pretty bar of soap.
I will do a tutorial soon, to show you how I made it, 


Ik heb de ornamenten zelf gemaakt van klei.
Ik heb een oorbel gebruikt om ze te maken,
en voor de hoeken heb ik een mooi stukje zeep gebruikt.
Ik zal binnenkort een tutorial doen om te laten zien hoe ik het gemaakt heb.


This is what the box looked like with the first layer of paint.
 I used acrylic paint.
I always start with the darkest color first.

Zo zag het doosje eruit met de eerste laag verf. 
Ik heb acryl verf gebruikt.
Ik begin altijd met de donkerste kleur.


Important step! After the paint had dried, I rubbed over the paint with a candle.
I rubbed over the ornaments and the edges and a few random spots.
This will make it much easier to sand down the paint once it's finished.

Also important.. Don't be like me, I painted the lid shut. 
Just paint the box and then open it to let the paint dry. 
I learned that the hard way.

Belangrijke stap! Nadat de verf was opgedroogd, heb ik met een kaars over de verf heengewreven.
Over de ornamenten, de hoeken en wat plekjes hier en daar.
Dit maakt het makkelijker op te schuren nadat het verven klaar is.

Ook belangrijk..Doe niet zoals ik, ik verfde het deksel vast.
Verf het doosje en doe het deksel daarna open tijdens het drogen.
Ik heb dit op de harde manier geleerd.


And this is the box with the second layer of paint.
I could have left it this way, 
but I really wanted an aged look, so on to the next step.

En dit is het doosje met een tweede laag verf.
Ik had het zo kunnen laten, maar ik wilde een oud uiterlijk,
dus op naar de volgende stap.


I mixed a few colors of paint and used it to 'stain' the box. 
I didn't let the previous layer dry completely, 
so the new layer of paint kinda blends into the paint. 
I used very thin streaks of paint.

Ik mengde een paar kleuren verf 
en gebruikte die om een soort vlekkerig effect te creëeren. 
Ik liet de verflaag niet helemaal drogen,
 zodat de nieuwe laag verf er een klein beetje mee vermengde.
Ik heb hele dunne vegen verf aangebracht.

The last step was sanding it down.
Because of the candle wax, the paint easily rubbed off, 
giving it an old appearance.

De laatste stap was het schuren.
Door de kaarsenwas, ging de verf er makkelijk vanaf,
 waardoor het een oude uiterlijk ontstaat.