maandag 30 januari 2012

Secret garden
A year ago, I decided to turn my life around.
I was not happy, and it was clear to me 
that no one, was going to fix that for me.

So I started decorating my own crafts room..


Okay, this was going to be a serious post, 
but that just cracked me up.
I wanted to talk a whole lot of serious blablabla, 
and then show you my room.

It means a lot to me.
Some other day I'll tell you, 
when I have it in me to be serious
For now, I'll just show you some pictures.
it's not finished, it's not perfect,

but it's all mine!


Een jaar geleden besloot ik mijn leven om te gooien.
ik was niet gelukkig,
en het was duidelijk dat niemand anders
het voor mij ging veranderen.


Dus ik besloot om mijn eigen knutselkamer in te richten..


Okee, dit zou eigenlijk een serieuze post worden.
Maar daar kreeg ik de slappe lach van.
Ik wou een hoop serieuze blablabla vertellen,
en dan mijn kamer laten zien.


Het betekent veel voor me.
Ik vertel dat wel een andere keer,
als het me lukt om serieus te zijn.
Nu laat ik gewoon een paar foto's zien.
Het is nog niet klaar, het is nog niet perfect,


Maar het is helemaal van mij!Ready?


Klaar?


I'm sorry about the horrible light, but it's winter..


Sorry voor het slechte licht, maar het is winter..

That's it for now!
I'll show you more when it's finished
and I promise to shoot when the light is better!


Dat is het voorlopig!
Ik laat meer zien als het helemaal klaar is.
En ik beloof om de foto's te maken als het licht beter is!


What's your favorite room of the house?


Wat is jouw lievelings kamer?


xx Mirjamdonderdag 26 januari 2012

Perseverance


In the midst of winter the roses still bloom..

Midden in de winter bloeien the rozen nog steeds..
woensdag 25 januari 2012

Listen


It has been a long time since I have had a bad day.
I have had difficult days and I still have ups and downs,
But a day where I just wake up and can't even get up?
It's been a long time since I've had one of those.

But I'm still struggling.

My concentration has improved,
I still have to write everything down,
 I still have to ask my husband for help to remember things.
But the everyday things, I do remember them.

I remember to make my son bring his homework to school, 
I remember to check if my daughter has her glasses on, 
I remember who has to bring their gym bags.

I'm not as tired as I used to be, 
but I struggle, 
I want to be able to do things at home again on a consistent base, 
I want to be able to go to the gym again 
without being completely exhausted the entire week.

But I am listening.

I am listening to my body when it tells me to stop,
I am listening to my heart when it starts to race with anxiety,
I am listening to my mind when it throws endless thoughts at me,

I've had days with nonstop migraines,
I've had days where I'm constantly fighting off anxiety attacks,
I've had days so exhausting 
that all I could do was wait for the day to be over 
so I could go back to bed.

But I am listening 

I am taking my medication,
I am going to therapy,
I am working hard.

I listen to myself and try to take care of me,
so that I won't reach that place of darkness and despair too often.

And it's working. 

I am getting better.


I choose to be open about my battle against depression, 
there is so much stigma and misunderstanding around this subject. 
Hopefully by talking freely about it, I can offer a bit of insight.


Het is een hele tijd geleden dat ik een slechte dag had.
Ik heb moeilijke dagen gehad en het gaat nog steeds met ups and downs,
maar een dag dat ik wakker word en niet eens mijn bed uit kan komen?
Het is lang geleden dat ik zo'n dag heb gehad.

Maar ik worstel nog steeds.

Mijn concentratie is verbeterd.
Ik moet nog steeds alles opschrijven.
En ik moet nog steeds aan mijn man vragen, 
om me te helpen om dingen te herinneren.
Maar de dagelijkse dingen, die kan ik onthouden.

Ik denk eraan om mijn zoon zijn huiswerk mee naar school te laten nemen
Ik denk eraan om te controleren of mijn dochter haar bril op heeft,
ik herinner me wie zijn gymtas mee moet nemen.

Ik ben niet meer zo moe als ik was,
maar ik worstel.
Ik wil weer in staat zijn om op een regelmatige basis thuis dingen te doen.
Ik wil weer naar de sportschool kunnen gaan, 
zonder de hele week volkomen uitgeput te zijn.

Maar ik luister.

Ik luister naar mijn lichaam als het me vertelt te stoppen.
Ik luister naar mijn hart als het in paniek begint te raken.
Ik luister naar mijn hoofd als het eindeloze gedachten naar me begint te gooien.

Ik heb dagen gehad met niet aflatende migraine,
ik heb dagen gehad waarin ik constant vecht tegen paniekaanvallen,
Ik heb dagen gehad zo uitputtend, 
dat ik alleen maar kon wachten tot de dag voorbij was 
en ik terug kon naar mijn bed.

Maar ik luister.

Ik neem mijn medicijnen,
Ik ga naar therapie,
Ik werk hard.

Ik luister naar mezelf en probeer voor mezelf te zorgen,
Zodat ik die plaats van donkerheid en wanhoop niet te vaak bereik.

En het werkt.

Ik word beter.Ik kies ervoor om open te zijn over mijn strijd tegen depressie,
er is zoveel onbegrip en stigma rondom dit onderwerp.
Hopelijk kan ik door mijn openheid een beetje meer begrip teweegbrengen.
vrijdag 20 januari 2012

Frost

 Story behind the tweet.
Het verhaal achter de tweet.


The tweet: I tell you, every time I go to the park, something ridiculous happens! 
I'm so blogging about this..

De tweet: Ik zeg het je, elke keer als ik naar het park ga, gebeurt er iets belachelijks!
Ik ga hier echt over bloggen..The birthday present my husband gave me this year 
was a new lens for my camera.
I was pretty excited to try it out but also a little scared 
because I now look like a photographer.
People will expect me to know what I'm doing 
walking around with that thing.

Als verjaardagscadeau kreeg ik dit jaar 
een nieuwe lens voor mijn camera van mijn man.
Ik was er heel enthousiast over maar ook een beetjes bang
want nu lijk ik op een fotograaf.
Mensen verwachten van je dat je weet wat je doet 
als je met zo'n ding rondloopt.


It has been a weird winter so I was dying to get a winter shot.
Just a week ago I made this picture:


Het is een rare winter geweest, dus ik wilde ontzettend graag winterfoto's maken.
Een week geleden maakte ik deze foto:

like I said, it is a weird winter...
Ik zei al dat het een rare winter is...It was the first day of frost, it was cold, wintery
(I'm making up words.) 
and the sun came up with a fantastic golden glow.
 It was wonderful outside,
Het was de keer dat het had gevroren, koud, winterachtig,
en de zon kwam op met een fantastische gouden gloed.
Het was prachtig buiten.
Look at the pretty light!

Kijk naar dat prachtige licht!The perfect opportunity to try out my new lens!
I was going to do a winter photoshoot
it wasn't snowing, but some frost would do.


De perfecte kans om mijn nieuwe lens uit te proberen!
Ik zou een echte winter photoshoot doen.
Het sneeuwde niet maar een beetje vorst was ook goed.

I had a blast practicing, the park was totally empty 
so I did not have to be ashamed, being all up in the bushes out there.
I do have some shame you know..


Ik kon heerlijk oefenen, het park was helemaal leeg,
dus ik hoefde me niet te schamen terwijl ik zowat in de bosjes zat.
Ik heb heus nog wel een beetje schaamte..

Then I saw a rabbit right before me and took this amazing shot:


Toen zag ik vlak voor me een konijn en ik maakte deze fantastische foto:

All that money on the new lens, So well spent!
Al dat geld voor een nieuwe lens, zo ontzettend goed besteed!

Then a big crow started making noise, he was up pretty close,
 but I didn't mind, crows don't scare me like swans do.

It kept making noise, so I looked up, 
but then something else caught my attention...


Toen begon een grote kraai herrie te maken, best vlakbij mij,
maar het maakte me niet echt uit ik ben niet bang kraaien,
niet zoals voor zwanen.
Het bleef maar geluid maken, dus ik keek op,
maar toen trok iets anders mijn aandacht...

This was the best shot I could take, before it flew away...


Dit was het beste shot wat ik kon maken, voor het wegvloog...
That just made my whole winter photo shoot kind of ridiculous, 
don't you think?


Dit maakt mijn hele winter fotoshoot een beetje belachelijk,
vind je ook niet?
woensdag 18 januari 2012

Promises soft
sweet
 lovely
within lies an even greater beauty
hope
a promise
 new life


zacht
lief
lieflijk
binnenin ligt een nog grotere schoonheid
hoop
een belofte
nieuw leven


My friend Leah, inspired me, 
when I tweeted her one of these pictures and she responded: 

'Little puffs of hope'

Mijn vriendin Leah, inspireerde mij
toen ik een van deze foto's naar haar tweette en zei antwoordde:

'Kleine wolkjes van hoop'maandag 16 januari 2012

Sun beam
Bringing you a little sunshine today..

Ik breng je een beetje zonneschijn vandaag..


vrijdag 13 januari 2012

Higher level
I live near a dyke, by a river.
I love it, 
though I live in a city, 
there is lots of nature right around the corner.
I like to go there for a walk.
On one of my walks, I noticed something different.
There was water everywhere,  a lot more water than usual 
and then it dawned on me:
I live near a dyke! 
And while the whole country was taking safety precautions 
because of the high water level, I saw it for myself.
Not on the news, but right around the corner!
We were safe, there were others parts of the country where 
they were talking about evacuating, 
but it was spectacular.


Ik woon vlakbij een dijk, aan een rivier.
Ik vind het heerlijk, 
ook al woon ik in een stad, er is toch een hoop natuur vlakbij.
Ik ga er graag naar toe om te wandelen.
Tijdens een van mijn wandelingen viel mij iets op.
Er was overal water, veel meer water dan normaal,
en toen drong het echt tot mij door:
Ik woon vlakbij een dijk!
Terwijl het hele land voorzorgsmaatregelen nam 
vanwege de hoge waterstand zag ik hetzelf met mijn eigen ogen.
Niet op het nieuws, maar bij mij om de hoek!
Er was geen gevaar, niet zoals de andere delen van het land
waar gesproken werd over evacuatie,
maar het was spectaculair.


These trees are normally on dry land..

Deze bomen staan normaal op droge grond..Somewhere in here was a little bridge..
Hier ergens was een bruggetje..

2 days later, see there's a part of the bridge.
2 dagen later, kijk daar is een stukje van de brug.