woensdag 29 augustus 2012

Storytelling

I ran into a little second hand bookstore
and bought this book for my kids.
The bookstore was tiny, cluttered and packed
 with bookshelves full of books, that went up to the ceiling.
It was run by a friendly lady with a messy bun and reading glasses.
She was seated behind an old vintage secretaire that was covered in papers.
It was as if I found myself in a scene from a feel good movie..

Ik ontdekte een klein tweedehands boekwinkeltje
en kocht dit boek voor mijn kids.
Het winkeltje was piepklein, rommelig en volgepropt
met boekenplanken vol boeken, tot aan het plafond.
Het was van een vriendelijke dame met een rommelig knotje en een leesbril op.
Ze zat achter een oude antieke secretaire die bedolven was onder de papieren.
Het was alsof ik me bevond in een scene van een 'feel good movie'..

Anyway, this book is hilarious.
I bet everyone knows
 the polished Disney version of Winnie the pooh.
Cute and adorable.
When you read this book, you are suddenly connected with the writer.
He made up these wonderful stories for his son 
and had a remarkable sense of (British) humor.
It's not a book for little kids, the language used is a little complex. 
But it's definitely a classic must have.

I read it to my kids 
and they nearly hurt themselves laughing.
We all fell in love again with that cute but oh so dumb bear.
We watched the movie again and love it even more now.


In ieder geval, dit boek is hilarisch.
Ik denk dat iedereen de meer gepolijste Disney versie 
van Winnie de Poeh wel kent.
Lief en schattig.
Als je dit boek leest, kom je ineens in contact met de schrijver. 
Hij verzon deze fantastische verhalen voor zijn zoontje 
en had een bijzonder (Brits) gevoel voor humor.
Het is geen boek voor hele kleine kinderen, 
het taalgebruik is een beetje moeilijk.
Maar het is een absolute klassieker om te hebben.

Ik las het aan mijn kinderen voor en die lagen dubbel van het lachen.
We werden opnieuw verliefd op de die schattige, maar oh zo domme beer.
We keken opnieuw naar de film en vonden hem nu nog leuker.maandag 27 augustus 2012

Hope


I have been on the bottom of the water, 
Stuck in the dark.

I have been trying to make my way out of the mud
into the water, where I could at least move,
and fight.

I've been in the water,
 holding on to every ray of light that made it's way down.

Every glimpse of light was a beacon,
a reason to press on.
proof that there was light for me out there.

I've been just below the surface.
Eager for the light, that I could now see with my own eyes.

I am emerging from the water now.
And the light is even more wonderful than I thought.Ik ben op de bodem van het water geweest,
vast in het donker.

Ik heb geprobeerd om uit de modder te komen,
het water in, waar ik tenminste kon bewegen, en vechten.

Ik ben in het water geweest,
vasthoudende aan elke lichtstraal 
die zijn weg naar beneden vond.

Elke glimp van licht was een baken,
een reden om door te zetten.
Bewijs dat er licht daar buiten was voor mij.

Ik ben net onder de waterspiegel geweest,
halsreikend naar het licht, 
dat ik nu met mijn eigen ogen kon zien.

Nu kom ik op uit het water,
en het licht is nog veel mooier dan ik dacht.
You might want to read: Silver lining.
Just below the surface.Misschien wil je deze ook lezen: Silver lining.
Just below the surface.

zondag 26 augustus 2012

Sunday Gatherings
I am not a cat person,
but I have to say this one is a cutie.
 I could not help snapping a picture
 while it was begging me to let him into my house.
(Don't worry the little cat has a home.)

Ik ben niet echt dol op katten,
Maar ik moet zeggen dat dit een schatje is.
Ik kon het niet helpen om een foto te maken,
terwijl hij zat te bedelen om binnengelaten te worden.
(Maak je geen zorgen, het katje heeft een thuis.)

Have a lovely Sunday!

Een fijne zondag!woensdag 22 augustus 2012

Soothing

Rearranging things around the house,
carefully placing each object to form a beautiful display,
can be soothing for the soul.

~ Mirjam Rose ~


Het herschikken van spulletjes in het huis,
het zorvuldig verplaatsen van ieder object ten einde 
een mooi schouwspel te vormen,
kan kalmerend zijn voor de ziel.

~ Mirjam Rose ~
zondag 19 augustus 2012

Sunday gatherings
It's the last day of summer break and it's a hot summer day.
Tomorrow, we'll be running around again.
Getting up early, racing against time.
Today, we are just having fun.


Het is de laatste dag van de vakantie 
en het is een hete zomerdag.
Morgen rennen we weer rond.
Vroeg opstaan, racen tegen de klok.
Vandaag, hebben we gewoon alleen maar plezier.

Enjoy your Sunday!

Geniet van je zondag!

woensdag 15 augustus 2012

A time to bloom


It's the time of the roses.
Rosebuds everywhere are unfolding 
and revealing their inner beauty..
~ Mirjam Rose ~


Het is de tijd van de rozen.
Rozenknoppen overal ontvouwen zich
en tonen hun innerlijke schoonheid
~ Mirjam Rose ~The lesson we can learn from these roses?
Open up, be yourself, you are beautiful.

De les die we kunnen leren van deze rozen?
Open je, wees jezelf, je bent prachtig.
zondag 12 augustus 2012

Sunday gatherings
I brightened up my garden table, with a simple painted can with flowers from the garden.
If it stays sunny, that's where I'll be today..

Ik heb mijn tuintafel opgefleurd, met een simpel geverfd blikje met bloemen uit de tuin.
Als het zonnig blijft, kan je me daar vinden vandaag..Wishing you a bright and sunny Sunday!

Ik wens je een vrolijke zonnige zondag!

vrijdag 10 augustus 2012

If I could turn back time


A while ago, I was asked to do a guestpost for Jamie from Chosen chaos.
I had to write a letter to my 18 year old self. A wonderful prompt.
For a year different bloggers have posted a letter on her blog, every Friday.
And now all those letters are coming together in a linkup!
Read my letter below and go and have a look at the other letters,.


Een tijdje geleden mocht ik een guestpost doen voor Jamie van Chosen Chaos. 
Ik moest een brief schrijven aan mijn 18-jarige zelf. Een heerlijke schrijfopdracht.
Een jaar lang hebben verschillende bloggers elke vrijdag een brief gepost op haar blog.
En nu komen al die brieven samen in een linkup!
Lees hieronder die van mij en ga dan even een kijkje nemen voor de andere brieven. 
Klik hier voor Nederlands.


~

I see you sometimes..

In the insecure posture of a young girl passing by.
Shoulders slightly arched,  eyes down, not quite certain of your personality.
Unaware of your beauty.

Sometimes you pass me by, with a group of friends,
You’re exuberant, funny, loud, but the shoulders catch my eyes.

I hear you in an old song that finds my ear by accident.
Words that were once played over and over again.
A heart being poured out in sound.

I see you on a Tumblr blog and catch a glimpse of that personality,
just before it hides in the shadows again.

I want to encourage you to stand tall,
Hug you with my eyes, hold you with my smile.
But I can’t step into your world.
And you can’t step into mine.

You can’t see me.

You have yet to figure out, who you are and who you want to be.
There is a desire in you to be noticed, but at the same time you’re trying to hide.
You’re so very afraid to be yourself,  
you don’t even know how to be yourself.

You won’t find it in other people, you won’t find it by copying others.
You won’t find it by pushing yourself,  
taking every possible load upon those fragile shoulders.

You will find it when you reach within.
You have a great personality, it’s there.
All you have to be, is you.
You, unique, beautiful, perfect.

I would like to tell you this.
But what I’d like most, is for you to see me.
If you could, you wouldn’t need my words.
If you could look at me,
you would see the power, the strength inside of me.
 A strength that rises above anything.
So powerful, that no matter how many times you are knocked down,
you will wipe off the dust, get back on your feet and smile through your tears.

If you could see that, my dear,
You would know how to straighten those shoulders.

I want to hold your hand, and walk by your side,
Help you, shield you, protect you.
There are so many wise words, I want to whisper in your heart.

But then our eyes meet.
 Just for a moment.. a split second, maybe.

And I gasp,

Because what I see in your eyes,
is exactly what you would see in mine.woensdag 8 augustus 2012

Close encounter

Remember this post
I had an encounter with my two friends again, but this time they brought reinforcement.
I wasn't alone, so I felt a great need to be brave or at least pretend to be brave.
I decided to look my fear in the eyes. 
Or better said, I decided to look the swan right in the eyes.


Weet je deze post nog?
Ik had weer een ontmoeting met mijn twee vrienden, maar dit keer hadden ze versterking meegebracht.
Ik was niet alleen, dus ik had een grote behoefte om moedig te zijn of om me tenminste moedig voor te doen.
Ik besloot om mijn angst in de ogen te kijken, of beter gezegd de zwaan recht in de ogen kijken.We had a little moment. 
I was really close to the swan and I wasn't scared.
Instead of staying in my ready-to-run-position, I even sat down on the bridge.


We hadden een klein momentje.
Ik was heel dichtbij de zwaan en was niet bang.
In de plaats van mijn klaar-om-te-rennen-positie, ging ik zelfs op de brug zitten.Mama Swan came up real close, looked me in the eye and made a terrifying sound.
It sounded like the sound Perry makes in Phineas and Ferb. (Don't worry, you don't wanna know..)

Mama zwaan kwam heel dichtbij, keek me in  mijn ogen en maakte een angstaanjagend geluid.
Het klonk een beetje als het geluid dat Perry maakt in Phineas en Ferb.
(Geloof me, dat wil je niet weten..)Needless to say, my brave moment was over..

Onnodig om te zeggen: maar mijn moedige moment was voorbij..


dinsdag 7 augustus 2012

A life changing year

I've been blogging for a year.
A whole year!
August 6th last year I posted my first blog post.
It was a short one, a simple one but I was so proud.
Little did I know where that would lead to.
It has been an amazing ride 
and I am truly grateful for what blogging has added to my life.

Ik ben al een jaar aan het bloggen.
Een heel jaar!
6 Augustus vorig jaar plaatste ik mijn eerste blog post.
Het was een korte, een simpele maar wat was ik trots.
Ikk wist niet waar het allemaal toe zou leiden.
het is een geweldige ervaring geweest 
en ik ben erg dankbaar voor wat het bloggen toegevoegd
 heeft aan mijn leven.


Blogging has made me see my life and myself through a different lens,
And I learned that life truly is about the little things.
We all have to face the big things in our lives, some more than others.
But if you can find yourself smiling at a simple little thing,
 a little detail, a simple gesture.
If you are able to open your eyes for the simple beauty 
that is everywhere around us.
You will make it through.

Het bloggen heeft me mijn leven en mijzelf door een andere lens laten zien.
En ik heb geleerd dat het in het leven echt gaat om de kleine dingen.
We krijgen allemaal in het leven met de grote dingen te maken, sommigen meer dan anderen.
Maar als je ontdekt dat je kan glimlachen om een simpel klein iets, een klein detail, een klein gebaar.
Als je in staat bent om je ogen te openen voor de eenvoudige schoonheid die overal om ons heen is,
dan kom je er doorheen.


Thanks for all of you who have been there this past year:
reading, commenting, emailing, tweeting.

You have encouraged me to focus on the important things,
 you have encouraged me to be myself, 
you have encouraged me to press on.

Thank you so much!

Bedankt iedereen die hier het afgelopen jaar geweest is:
 lezend, berichtjes achterlatend, emailend, tweetend.

Jullie hebben me aangemoedigd om me te richten op dat wat belangrijk is, 
jullie hebben me aangemoedigd om mezelf te zijn
 en jullie hebben me aangemoedigd om door te zetten.

Hardstikke bedankt!
And many many thanks to my husband, 
who embraced blogging and all that came with it, without complaining.

En heel veel dank aan mijn man, 
die het bloggen en alles wat daarbij kwam omarmde zonder klagen.zondag 5 augustus 2012

Sunday Gatherings
I'm back after a  little break with my family.
As much as I love vacation,
I love coming home..
These flowers greeted me when I got home.

Ik ben terug na een kleine vakantie met mijn gezin.
Hoeveel ik ook van vakantie houd,
ik vind het heerlijk om weer thuis te komen..
Deze bloemen begroetten me toen ik thuis kwam.


Have a lovely Sunday!

Een heerlijke zondag gewenst!