zondag 29 april 2012

Sunday gatheringsI know I'm a little late today, but I had a rare chance to sleep in.
I'm sharing pictures from my home today.

Ik weet dat ik een beetje laat  ben vandaag, 
maar ik had de zeldzame kans om uit te slapen.

Vandaag wat foto's uit mijn huis.

Happy Sunday!

Fijne zondag!

woensdag 25 april 2012

Extravagant

I've read somewhere, 
that spring is nature's first extravagant season.
Autumn being the other one.


Such a perfect way to describe spring.


The explosion of color:
yellow daffodils, red and orange tulips, pink hyacinths, blue grape hyacinths.
It's like nature's crying out, proving that winter did not kill it's spark.
that it's alive and well.


And the trees!


All those tiny delicate flowers together 
creating an amazing sight.


Ik heb ergens gelezen dat de lente, 
het eerste extravagante seizoen is van moeder natuur.
De herfst is de andere.


Zo'n prachtige manier om de lente te beschrijven.


De explosie van kleur:
gele narcissen, rood en oranje tulpen, roze hyacinthen, blauwe druifjes.
Het is alsof de natuur het uitroept,
bewijzend dat de winter het niet klein heeft gekregen.
Dat het nog steeds springlevend is.


En de bomen!


Al die kleine delicate bloemetjes samen creeeren een 
verbazingwekend schouwspel.


I know, I know, another post about spring..
But I did tell you it was my favorite season didn't I?


Ik weet het, ik weet het, weer een post over de lente..
Maar ik heb gezegd dat het mijn favoriete seizoen is, toch?

maandag 23 april 2012

By the river
I like the river.

The fresh chilly air,
the sound of the waves crushing on the rocks.
City sounds driven away by a calming sensation. 
The sound of the wind in the tree leaves.
Little sparkles of sunlight dancing, glistening.
The sky immersing into the watery blue.
clouds as far as my eyes can reach,
constantly changing shape.

by the river, I breathe.Ik hou van de rivier.

De frisse koele lucht,
Het geluid van de golven die stukslaan op de rotsen.
Stadsgeluiden verdreven door een kalmerende sensatie.
Het geluid van de wind tussen de boombladeren.
Kleine vonkjes zonlicht dansend, glinsterend.
De lucht ondergedompeld in het waterige blauw.
Wolken zover als het oog reikt,
voortdurend veranderend van vorm.

Bij de rivier adem ik.

zondag 22 april 2012

Sunday gatherings

This is why I love spring the most: blossom.
Bare trees suddenly come to live with an explosion of splendor.

Dit is waarom ik het meest van de lente houdt: bloesem.
Kale bomen komen plots tot leven in een explosie van pracht.Happy Sunday!

Fijne zondag!


vrijdag 13 april 2012

Just keep swimming


Scroll naar beneden voor Nederlands alsjeblieft

I'm neglecting my poor blog.
Excuse me for not answering all of your comments.

Abigail has the chicken-pox.
My poor baby is covered with itchy spots.
I'm not getting much sleep right now.
And sleep is really important for me to keep my mood stable.

But I'm doing this.
I've done well lately with tight schedules and lots of rest.
This messes everything up!And that's the problem when dealing with ppd.
You have to deal with it 
while doing the toughest job in the world at the same time.

 A job that goes on day and night,
a job with the biggest responsibility,
And you can't make your own schedule.

Yes, you can try, but the little people will keep messing it up.

It is scary right now.
Thinking about the possibility to sink back into depression,
or worse to get hyperactive, and then sink into depression.
I am so tired right now.

But tired or not.
I feel so much better then I used to.
I don´t feel like running away.
I don´t feel like staying in bed all day.
I´m not angry at myself for not keeping up.

I will count those blessings!

******


Ik verwaarloos mijn arme blog.
Sorry dat ik al jullie berichtjes nog niet heb beantwoord.

Abigail heeft de waterpokken.
Mijn arme schatje is bedekt met jeukende vlekjes.
Ik krijg niet erg veel slaap op dit moment.
En slaap is heel belangrijk om mijn gemoedstoestand stabiel te houden.

Maar ik doe het.
Met een strak schema en genoeg rust ging het de laatste tijd heel goed.
Dit gooit alles in de war!

En dat is het moeilijke van ppd.
Je moet ermee omgaan, 
en tegelijkertijd de zwaarste baan die er bestaat doen.

Een baan die dag en nacht doorgaat.
Een baan met de grootste verantwoordelijkheid.
En je kan niet je eigen planning maken.
Ja, je kan het proberen, maar die kleine mensjes gooien alles telkens om.

Het is een beetje beangstigend nu.
Ik moet er niet aandenken om weer in  depressie weg te zakken.
Of erger, hyperactief te worden en dan in depressie weg te zakken.
Ik ben nu zo ontzettend moe.

Maar moe of niet,
ik voel me zoveel beter dan voorheen.
Ik voel me niet alsof ik weg wil rennen.
Ik heb niet het gevoel dat ik de hele dag in bed wil liggen.
Ik ben niet boos op mezelf dat ik niet alles bijhoud.

En dat zijn zegeningen die ik tel!

Have a nice weekend!

Fijn weekend!

xx Mirjamzondag 8 april 2012

Sunday Gatherings
Traditions, festivities, family time.
Setting the table extra pretty,
enjoying each others company.
And joy in my heart, I am loved.
More than I ever thought was possible..

Tradities, festiviteiten, familie tijd.
De tafel extra mooi dekken,
genieten van elkaars gezelschap.
En vreugde in mijn hart, want ik ben geliefd.
Meer dan ik ooit voor mogelijk had gehouden..


Happy Easter!

Vrolijk Pasen!

xx Mirjam


zaterdag 7 april 2012

Silence
I made these for Easter, if you want to pin it,
go to my Pinterest page.
Feel free to use.

Ik heb dit voor Pasen gemaakt als je het wil pinnen,
ga naar mijn Pinterest pagina.
Voel je vrij om het te gebruiken.

xx Mirjam


woensdag 4 april 2012

Innocence* Klik hier voor Nederlands.*

My boy is growing up.
He is getting bigger and smarter every day.
And so is his world.

I wish he could stay the way he is right now, 
I don't want him ever to know about  murder; prostitution;
 pedophilia; pornography; school shootings..
All the bad things that are happening out there.

I realize that these things are part of my world. 


Not his.

His world is about Mario Galaxy, school, gym, Sponge Bob, Phineus and ferb, Lego, eating,
eating some more, french fries, homework, school, friends and family.


That's it, that's his whole world.

And I would really like it, if it could stay that way.

I need to tell him about the birds and the bees.
The real version, not the preschool version.
I want him to be educated by us, be able to talk to us, 

But I hesitate..
 I don't really want him to be part of my world.

We sat on the couch the other day.
And dancing around it, I tried to talk to him about s-e-x.

Finally, I said: "You know, you can talk to us about anything.
We want to talk to you, and tell you how we think about things.
because not everyone thinks the same. And we want to teach you our values."


"You know, you can even ask us about sex."

Just saying the word in front of my nine year old made me feel awkward.
Like by saying that word, I already ruined his world.

"So do you? Do you have any questions?"
Yes mom. I have, he said.


I braced myself, we were actually going to do this.

"Mom, what are drugs?"
What are your thoughts?
How did you prepare your children, or how do you intend to prepare your kids?
I would really like to hear from you.Onschuld
* Click here for English. *


Mijn jongen wordt groot.
Elke dag wordt hij groter en wijzer.
En daarmee ook zijn wereld.

Ik wou dat hij precies zo kon blijven als hij nu is.
Ik wil niet dat hij ooit achter het bestaan komt van moord; prostitutie;
pedofilie; pornografie; schietpartijen op scholen.. 
Al de vreselijke dingen die er daarbuiten gebeuren.

Ik besef dat deze dingen deel zijn van mijn wereld. 


Niet de zijne.


Zijn wereld bestaat uit Mario Galaxy, school, gym, Sponge Bob, Phineus en Ferb, 
lego, eten, nog meer eten, frietjes, huiswerk, vrienden en familie.

Dat is alles, dat is zijn hele wereldje.


En ik zou het heel fijn vinden, als dat zo kon blijven.

Ik moet hem vertellen over de bloemetjes en de bijtjes.
De echt versie, niet de kleuterversie.
Ik wil dat van ons uitleg krijgt, dat hij met ons kan praten.

Maar ik aarzel..
Ik wil niet echt dat hij deelgenoot wordt van mijn wereld.


We zaten laatst op de bank.
Er omheen draaiend probeerde ik met hem te praten over s-e-x.


Uiteindelijk zei ik:  "Weet je, je kan met ons overal over praten.
We willen met je kunnen praten, en je vertellen hoe wij over dingen denken.
Niet iedereen denkt hetzelfde. En we willen je onze waarden meegeven."

"Weet je, je kunt ons zelfs vragen stellen over sex."


Alleen al het zeggen van het woord in het bijzijn van mijn negenjarige,
maakte dat ik me ongemakkelijk voelde.
Alsof ik door het noemen van dit woord zijn wereld al had verpest.

"Dus? Heb je vragen?"
"Ja mam, ik heb wel een vraag," zei hij.

Ik zette me schrap, we gingen dit echt doen.


"Mam, wat zijn drugs?"


Wat zijn jouw gedachten?
Hoe heb je jouw kinderen voorbereid, 
of hoe ben je van plan om je kinderen voor te bereiden?
Ik hoor graag van je.

maandag 2 april 2012

Flowers and sunshine

There are flowers in my garden again.
I enjoy seeing everything coming to life.
barren turns green,
bareness turns exuberant,
desolate becomes blooming,
and instead of monotony there is plenty of color again..


Ik heb weer bloemen in mijn tuin.
Ik geniet er van om alles weer tot leven te zien komen.
Het dorre wordt weer groen,
het kale wordt weer weelderig,
het troosteloze weer fleurig,
en in plaats van eentonigheid is er weer volop kleur..