maandag 27 februari 2012

Traditions
I love living in the midst of two cultures.
We had a family get together a while ago 
and there was all of this delicious food:
 traditional food, party food, Surinam food.

I did not walk around snapping pictures, 
I was too busy eating. 
But I can share these leftovers with you.
well, not actually share, 


by the time I post this, they are LONG gone!
Sorry!Ik hou ervan om in twee culturen te leven.
Een tijdje geleden hadden we een familie bijeenkomst.
En er was allemaal heerlijk eten:
Traditioneel eten, feest eten, Surinaams eten.
Ik liep niet rond om plaatjes te schieten,
ik had het veel te druk met eten.
Maar ik kan nog wel deze restjes met je delen.
Nou ja, niet echt delen,


Tegen de tijd dat ik deze post plaats,
zijn ze ALLANG op!
Sorry!
first picture: eksi koekoe (just nodd..)
That's eggcake
I tried to make it once, 
it turned out green, I never tried it again.
Every time there is a celebration somewhere, 
everyone attacks this cake and we take pieces home 
to eat the next day


 and then I fight (in the car on our way home) 
with my husband  children over the pieces, 
it's that good!De eerste foto: eksi koekoe (knik maar gewoon..)
Dat is eiercake.
Ik heb een keer geprobeerd om het te maken 
en toen werd het groen, ik heb het nooit meer geprobeerd.
Iedere keer als er een feestje is, dan valt iedereen deze cake aan 
en we nemen stukjes mee naar huis om de volgende dag op te eten.


En dan vecht ik met mijn man en kinderen in de auto op weg naar huis
 over de stukjes cake, zo lekker is het!second picture: fiadoe
there is no translation, really there isn't!
It's very special, 
not everyone can make this and it's a lot of work.
Ofcourse I have never made it..


Tweede foto: fiadoe
Er is geen vertaling, echt niet!
Het is heel bijzonder, 
niet iedereen kan het maken en het is heel veel werk.
Natuurlijk heb ik het nog nooit gemaakt..


 Cornflower cookies
this last one is my all
time favorite
I have made this many times, it's super easy.

 I have wonderful memories of making those with my mother
 she loves to bake.
I always wanted to be like that too, 
but It's not my thing.
But every time I make these, 
I feel like I'm still following in those baking footsteps..


Maizena koekjes.
Dit is mijn absolute favoriet.
Ik heb ze heel erg vaak gemaakt, het is super gemakkelijk.


Ik heb heerlijke herinneringen aan het maken van deze met mijn moeder.
Ze houdt erg van bakken.
Ik wou ook altijd zo zijn,
maar bakken is niet echt mijn ding.
Maar elke keer als ik deze maak,
 is het alsof ik toch in die bakkende voetsporen treed..

zondag 26 februari 2012

Sunday Gatherings


Webcam photo's today,
I've been making pictures of myself as a form of self-love project.

Webcam foto's vandaag,
Ik ben bezig geweest, met het maken van foto's van mezelf 
in het kader van houden-van-jezelf.Happy Sunday!!

Fijne zondag!!

xx Mirjamzaterdag 25 februari 2012

Darkness


There are a few things that you need to know about darkness.

It's always temporary.

No matter how dark the night is, 

the sun will rise again.

Darkness affects your vision, it makes the world look different.
But turning on the light will always make the darkness go away.

And most importantly, 

the beauty that is there, cannot be changed by darkness,
it can only be hidden.


Er zijn een paar dingen die je moet weten over het donker.

Het is altijd tijdelijk.

Hoe donker de nacht ook is,

de zon zal weer opkomen.

Het donker beinvloedt je zicht, het maakt dat de wereld er anders uitziet.
Maar als je het licht aandoet zal het donker altijd verdwijnen.

En nog belangrijker,

De schoonheid die er is, kan niet veranderd worden door het donker,
het kan alleen worden verborgen.woensdag 22 februari 2012

Graceful light

A beautiful find does not have to be expensive,
beautiful things are everywhere.
You just have to spot them.

Een mooie vondst hoeft niet duur te zijn,
mooie dingen zijn overal,
Je hoeft ze alleen maar te vinden.
The candles are aromatic,
I don't even have to lit them.
Every time I'm in my workroom,
 it smells like fresh linnen.

De kaarsen zijn aromatisch
ik hoef ze niet eens aan te steken. 
Elke keer als ik in mijn werkkamer ben,
ruikt het naar fris linnengoed.
I was sitting behind my computer 
and suddenly this beautiful light came through the window,
the perfect moment to photograph..

Ik zat achter mijn computer
en plotseling kwam er zulk prachtig licht door het raam,
het perfecte moment om te fotograferen..


Do you like aromatic candles?
What is your favorite smell?

Hou je van geurkaarsen?
Wat is je lievelingsgeur?maandag 20 februari 2012

Sentiment


My husband and I bought our first dinner table a few years ago.
it was exactly what we wanted, 
big enough to fit our growing family 
and big enough for me to do my crafting and little projects.

We enjoyed our table,
it has always been the center piece of our home.
We did crafting and tea parties for birthdays and holidays,
I did my projects, 
while the kids were kept busy with paint or stickers and glitter glue.

I've told my kids about a thousand times to get down the table,
Warned them to mind their heads as the were going under the table.
I've shaken my head so many times, 
before I started cleaning crayons; pencil; spinach or spaghetti stains.

When we moved house, I started longing for another one.
The table was full of stains that could not be removed.
The kids had peeled pieces of the wood, 
but the size was still practical.
Mijn man en ik kochten onze eerste eettafel een paar jaar geleden.
het was precies wat we wilden,
groot genoeg voor ons groeiende gezin
en groot genoeg voor mijn projectjes en knutsels.


We genoten van onze tafel,
Het is altijd het middelpunt van ons huis geweest.
We knutselen en deden theepartijtjes voor verjaardagen en feestdagen,
ik werkte aan mijn projecten,
terwijl de kinderen werden beziggehouden met verf, stickers en glitterlijm.

Ik heb de kinderen wel duizend keer verteld om van de tafel af te komen,
Ze gewaarschuwd op hun hoofd te letten als ze er onderdoor gingen.
Ik heb zo vaak met mijn hoofd geschud,
vlak voordat ik begon met schoonmaken van potlood-; pen-; spinazie- of spagettivlekken.

Toen we verhuisden, begon ik te verlangen naar een andere tafel.
De tafel zat vol met vlekken die niet konden worden verwijderd.
De kinderen hadden stukjes hout eraf gepeuterd,
maar de grootte was nog praktisch.


Unable to say goodbye, I decided to paint it.
Now it's still in primer, I have to finish painting it soon.
But I'm absolutely happy with the result.
Best part was my sister walking in saying:
Wow, you have a new table!

Niet in staat om afscheid te nemen, besloot ik het te verven.
Het staat nog steeds in de grondverf,
dus ik moet het gauw afmaken.
Maar ik ben absoluut blij met het resultaat.
Het mooiste was dat mijn zus binnenliep en zei:
Wow je hebt een nieuwe tafel!

I was inspired by this little lantern and made the frame as decoration.
I stapled chicken wire to the back of the picture frame
 and painted it white with acrylic paint.
Then I just attached a few things to it with ribbon.

Ik werd geinspireerd door dit kleine lantarentje en maakte het de lijst als decoratie.
Ik heb kippengaas aan de achterkant van het fotolijstje vastgeniet,
en het wit geverfd met acrylverf.
Daarna heb ik er een paar dingetjes met lint aan vastgemaakt.
I just want to say how happy I am with my followers.
I remember when there was one little picture,
from my husband who surprised me by being my first follower.
Every time I see a new picture I do a dance around the room!
But to be clear,
I appreciate all of you who take the time 
to read my words and look at my pictures!

Ik wil nog even zeggen hoe blij ik ben met mijn volgers.
Ik weet nog toen daar bovenin een ikoontje was te zien,
dat van mijn man, die mij verraste door mijn eerste volger te zijn.
Elke keer als ik een nieuw fotootje zie doe ik een dansje door de kamer!
Maar voor de duidelijkheid,
Ik waardeer jullie allen die de moeite doen 
om mijn woorden te lezen en mijn foto's te bekijken!

xx Mirjamzondag 19 februari 2012

Sunday gatherings

 Peaceful pictures from my home.

Vredige plaatjes uit mijn huis.

Wishing you a peaceful Sunday!

Een rustige zondag toegewenst!

xx Mirjam

vrijdag 17 februari 2012

GenadeUit: My heart wanders door Pia Jane Bijkerk
Click here for English


Ze danst, haar ogen zijn gesloten, haar gezicht is omhoog geheven.
Zonlicht stroomt naar binnen door het raam.
Haar haar voegt zich in de dans,
vrolijke muziek vult de ruimte.

Ik wil me bij haar aansluiten, 
maar in plaats daarvan kijk ik toe.


Elke beweging van haar vervult me met blijdschap, met trots, met warmte.
Iedere beweging van haar is zo vertrouwd.
Het dansen is aanstekelijk, mijn voeten bewegen. 

Ze opent haar mond en zingt, een beetje vals,
maar voor mij klinkt het prachtig.
Omdat zij het is die zingt,
omdat het haar stem is.


Konden we onszelf maar zien zoals kleine kinderen ons zien.
Ze zien onze gebreken niet,
Ze blijven niet hangen bij elke fout die we maken.
Hoe we er ook uit zien,
wat we ook hebben bereikt in het leven, 
of hoe we ons ook voelen,
ze accepteren ons gewoon.

Ze zien alleen

het voorwerp van hun liefde.


Deze post werd geinspireerd door de prachtige antwoorden 
die jullie me gaven op deze post.

woensdag 15 februari 2012

Ice baking
Last week I had a challenge for you.
Unfortunately I had only one response.
Maybe no one baked, people forgot, it didn't turn out right 
or maybe it wasn't cold enough,I don't know.
But luckily I had fun for ten.
I baked until I was tired of it, I kept getting new ideas and experimented.
People were stopping in front of my house to look at the bakings.


Vorige week had ik een uitdaging voor jullie.
Helaas heb ik maar een response gehad.
Of niemand gebakken heeft, sommigen het vergeten zijn, 
of dat het niet gelukt is, of niet koud genoeg was,weet ik niet.
Maar gelukkig had ik ijspret voor tien.
Ik heb gebakken tot ik het zat was, 
kreeg steeds weer nieuwe ideeen en ging experimenteren.
Mensen stopten voor mijn huis om naar de baksels te kijken.


Leelah send me this picture:
Leelah has just started a blog called Babysteps
Feel free visit her to say hi.


Leelah stuurde me deze foto:
Leelah is pas  begonnen met een blog genaamd Babysteps
Voel je vrij om langs te gaan om gedag te zeggen.


pic.twitter.com/fqhD2p05


I like that she used toys!
This gave me so many new ideas.
You can do an 'ice age' cake with dinosaurs 
if you want to include the kids, 
wouldn't that be cool?

Ik vind het leuk dat ze speelgoed heeft gebruikt!
Ik kreeg hiervan zoveel nieuwe ideeen.
Je kunt bijvoorbeeld een ice age cake met dinosauriers maken, 
als je de kinderen erbij wilt betrekken, is dat niet leuk?I did a few with flowers, I used faded flowers, 
the ice makes them look great.

Ik heb er een paar met bloemen gemaakt, ik gebruikte uitgebloeide bloemen,
het ijs zorgt ervoor dat ze er goed uit blijven zien.


Then I got inspired by Valentine's day.

Toen werd ik geinspireerd door Valentijnsdag.
Then I got the crazy idea to use food coloring
I made heart shaped ice cubes
and put them in the icecake. 
 It didn't turn out so great, but you can still look at the pictures.

En toen kreeg ik het gekke idee om kleurstof te gebruiken.
Ik maakte hartvormige ijsblokjes.
Die deed ik in de ijstaart.
Het werd niet zo geweldig, maar ik heb toch foto's.

When it started to melt it looked pretty fascinating.

Toen het begon te smelten zag het er best fascinerend uit.
In case you still want to do some ice baking 
and you're a perfectionist like me, 
here are some tips:

Voor het geval je nog steeds een paar ijstaarten wil maken 
en je een perfectionist zoals ik ben,
zijn hier een paar tips:
If you just dump the stuff in there it starts to float, 
ruining what great pattern you might have in mind.

Start with thin layer of water (possibly in the freezer)
Keep a bottle of cold water in the freezer or fridge.
Then place your objects on top of the layer of ice "glue" them in place 
with a little bit of ice water.
Let it freeze again and then add the last bit of (ice)water, the objects will stay in place.
 When you want to take it out of the form, only pour water on the outside, 
not on the ice, or it will crack!

But that's for crazy people like me, 
who act like they are being payed for ice sculptures....


Als je alles er gewoon in gooit, begint het te drijven,
en dat verpest het mooie patroon wat je misschien in gedachten hebt.

Begin met een dun laagje ijs (eventueel in de vriezer)
Bewaar een fles koud water in de vriezer of koelkast.
Plaats je objecten op het laagje ijs en 'lijm' ze op de plaats met ijswater.
laat het weer opvriezen en voeg daarna de laatste laag water toe,
dan blijven je objecten op hun plaats.
Als je het uit de bakvorm wil halen, giet dan alleen water op de buitenkant, 
niet op het ijs, anders barst het!

Maar dit is alleen voor gekke mensen zoals ik, 
die doen alsof ze betaald worden voor ijssculpturen.dinsdag 14 februari 2012

Heart fest

I love Valentine's day.
Not that I make a big deal out of it,
I will probably spend Valentines day on the couch in front of the tv.
But I'll be watching my favorite show, light a few candles 
and sit on my comfy couch in my home with my husband,
who I've been married to for nearly 12 years.

Ik ben dol op Valentijns dag.
Niet dat ik er een hoop gedoe van maak,
ik breng Valentijns dag waarschijnlijk door op de bank voor de tv.
Maar ik zal kijken naar mijn favoriete programma, een paar kaarsjes aansteken,
en zal ik zitten op mijn comfortabele bank thuis met mijn man,
waar ik al bijna 12 jaar mee getrouwd ben. 
Happy Valentine's day!

Fijne Valentijnsdag!

xx Mirjam

zondag 12 februari 2012

Sunday Gatherings

A few winter pictures.

Een paar winterplaatjes.

Happy Sunday!

Fijne zondag!

xx Mirjam


vrijdag 10 februari 2012

Faded beauty

I haven't been out to buy flowers,
Instead I am watching the flowers I had slowly wither.
With a little sunshine,
I could still see some beauty in them.
Everything looks prettier in the sun,
Don't you think?


Ik ben er niet op uit geweest om bloemen te halen,
inplaats daarvan zag ik de bloemen die ik had langzaam verdorren.
Met een beetje zonneschijn,
kon ik er toch nog wat schoonheid in zien.
Alles ziet er mooier uit in de zon,
vind je ook niet?

If you are joining the ice baking fun, you have until Tuesday februari 14th
I will post the pictures Wednesday februari 15th


Als je meedoet met de ijstaarten pret, heb je tot Dinsdag 14 februari.
Ik plaats de foto's Woensdag 15 februari.