maandag 31 december 2012

Holidays

The past few days have been fun, but exhausting.
We celebrated my 30..mumble..mumblelest something birthday;
okay 38..sigh.

De laatste paar dagen waren leuk maar uitputtend.
We vierden mijn 30.. mompel, mompelste en nog iets verjaardag;
Okee 38..zucht.
We celebrated Christmas;

We vierden kerstfeest;
(I was in my I'm-going-to-stand-in-the-kitchen-and-cook-all-day-clothes, don't judge!)

(Ik had mijn ik-ga-de-hele-dag-in-de-keuken-staan-om-te-koken-kleren-aan, 
niet oordelen!)
Picture from phone
Foto vanaf de telefoon.We celebrated Melody's 7th birthday;

We vierden Melody's 7de verjaardag;

and I cohosted and decorated a babyshower for my sister.


En ik hielp mee met het organiseren en decoreerde een babyshower voor mijn zus.

I am completely exhausted,
But tonight I'm going to celebrate.
I am going to celebrate because I did well in 2012.
I fought and struggled and paused and enjoyed, and I have grown.
And I am looking forward to 2013.
 Because I know the things I have learned this year,
 will make next year so much better.


Ik ben compleet versleten.
Maar vanavond ga ik feestvieren.
Ik ga feestvieren omdat ik het goed heb gedaan in 2012.
Ik heb gevochten en geworsteld en gepauzeerd en genoten, en ik ben gegroeid.
En ik kijk uit naar 2013.
Want ik weet dat de dingen die ik dit jaar heb geleerd,
 het komende jaar zoveel beter zullen maken.

This last post of the year should end with a picture, right?
A stylish beautiful picture of me.
Since there is no way I can pull this off right now,
I'm keeping it very real...

Deze laatste post van het jaar zou eigenlijk moeten eindigen 
met een stijlvolle prachtige foto van mij, vind je niet?
Aangezien ik dat echt niet voor mekaar ga krijgen nu,
Hou ik het maar bij de realiteit...
So, from unedited, unmake-upped , uncombed, unpolished, tired me:

Dus, van onbewerkte, onopgemaakte, ongekamde, ongepolijste, vermoeide ik:
And wish me luck..Because this face has to go to a party tonight..

En wens me succes..Want dit gezicht moet naar een feestje vanavond..


zondag 23 december 2012

Sunday gatherings

It's rainy and windy and grey outside.
But I don't mind. Inside it's warm and cozy and I love all the decorations around me.

Het is regenachtig en winderig en grijs buiten.
Maar dat vind ik niet erg. Binnen is het warm en gezellig en ik geniet van alle versieringen.dinsdag 18 december 2012

maandag 17 december 2012

Angel
It love this time of the year,
 but it it also a very busy time.
This week I will just post pictures. 
I hope you enjoy them.


Ik hou van deze tijd van het jaar, 
maar het is ook een hele drukke tijd.
Deze week, plaats ik alleen maar foto's.
Ik hoop dat je ervan geniet.

On Tuesday, December 18th, there will be a blogger day of silence. We will post the button and that’s it. Please try to not post anything else that day if possible.

We can’t imagine how they must be feeling, especially this close to the holidays. We would love for you to spread the word on your own blog, Facebook, Twitter, etc. Let’s make a difference and use blogging in a positive way. Thank you in advance for participating.
Love,
The Blog World

p.s. If you would like to, copy-paste and repost any part of this, please do. Share on.


dinsdag 11 december 2012

GlowI always enjoy this time of year.
I love the little traditions and all the decorating.
All of my kids have their own little Christmas tree
 and their own little box of decorations.
I love watching them decorate their own tree.
This time of year is the darkest, 
but when I check on my kids at night,
I see the soft glow of multicolored Christmas lights on their faces.


Ik geniet altijd van deze tijd van het jaar.
Ik hou van kleine tradities en al het versieren.
Mijn kinderen hebben allemaal hun eigen kerstboompje 
en hun eigen doosje met kerstversiering.
Ik geniet ervan om te kijken hoe ze hun eigen boom versieren.
Deze tijd is de donkerste tijd van het jaar, 
maar als ik 's nachts naar mijn kinderen ga kijken,
zie ik de zachte gloed van veelkleurige kerstlichtjes op hun gezichten.


Linking up to my favorite linkup with Alison and Galit.
zondag 2 december 2012

Sunday GatheringsToday pictures from my home.
I'll have to wait for Sinterklaas to end,
 but secretly I am beginning to feel a little Christmas spirit.

Vandaag foto's uit mijn huis. 
Ik wacht nog even tot het Sinterklaasfeest voorbij is, 
maar heel stiekum ben ik alvast een beetje in de kerstfeer aan het komen.


Have yourself a very lovely Sunday!

Ik wens je een hele fijne zondag!