maandag 28 januari 2013

little visitors


The snow is melting away.
I really enjoyed the snow this year. 
We always take care of the birds when it's really cold.
The garden was full of little spots where the birds could snack.
And for that we got rewarded with many little visitors.


De sneeuw is weer aan het smelten.
Ik heb echt genoten van de sneeuw dit jaar.
We zorgen altijd voor de vogeltjes als het heel erg koud is.
De tuin is vol met plekjes waar de vogels kunnen snacken.
En daarvoor werden we beloond met vele kleine bezoekers
maandag 21 januari 2013

shelter

It's a day, like I haven't seen in a long time.
Outside it is cold, gray, dreary.
As radiant as a winter's day can be, as bleak as it is now.
In my bed I hear the raging of the wind.
The friendly morning light that usually smiles at me in the morning,
is now cold, not welcoming at all.
The cold wind blows in through the ventilation and I shiver.
I pull up the covers and I snuggle a little deeper in my warm bed.Het is een dag zoals ik lang niet heb meegemaakt.
Buiten is het koud, grijs, somber.
Zo stralend als een winterse dag soms kan zijn, zo somber is het nu.
In mijn bed hoor ik de wind razen.
Het vriendelijke ochtendlicht wat me gewoonlijks s'morgens tegemoet lacht,
is nu koud, absoluut niet verwelkomend.
De koude wind stroomt door de ventilatieluikjes naar binnen en ik huiver.
Ik trek de dekens wat hoger en nestel me nog wat dieper in mijn warme bed.It is the kind of weather, that makes me think of old Dutch winter scenes.

It's the kind of weather, that makes me think of the passages from Jane Eyre,
in which she describes, how she and the other orphans 
make their way to church in the harsh winter weather. 
With nothing else to protect them against the cold than their thin insufficient clothing.

The weather makes me think of the regional novels, 
that I've read so many of. 
Of wide meadows, bare trees covered with snow and ice 
and a lonely farmer on a bike.

The kind of weather that makes your hands numb and turn red and wrinkly.
Weather that makes you want to cover up your head, and turns your nose red within no time.

Weather that makes arch your back, pull up your collar and hastily set pace to your destination.

Cold that you not only feel, but see and even smell in the cold winter air.

Weather that speaks to your imagination.

Grim.


Het is weer dat me doet denken aan oudhollandse wintertaferelen.

Weer dat me doet denken aan de passages uit Jane Eyre, 
waarin ze beschrijft, hoe zij samen met andere weeskinderen
 in het barre winterweer zich op weg begeeft naar de kerk, 
met niets anders om zich tegen de kou te beschermen dan hun dunne ontoereikende kleding.

 Het doet me denken aan de streekromans die ik zo veel heb gelezen.
Aan uitgestrekte weilanden en kale bomen, bedekt met sneeuw en ijs. 
En een eenzame boer op een fiets.

Het is het weer waarin je handen verkleumen en rood en rimpelig worden.
Weer waarin je je hoofd het liefst wil bedekken en je neus in onafzienbare tijd rood kleurt.

Het is weer waarin je voorover buigt, 
je kraag wat hoger trekt en met haastige tred op weg gaat naar je bestemming.

Kou die je niet alleen voelt maar ziet en zelfs ruikt in de koude winter lucht.

Weer wat tot de verbeelding spreekt.

Guur.
In here, I put on a warm vest.
I put on soft warm slippers and turn up the heat.
I make a nice cup of tea, read a book and look outside.
And maybe it's because of the contrast that I enjoy it even more.


Hier binnen, trek ik een warm vest aan. 
Ik doe zachte warme sloffen aan en zet de verwarming een graadje hoger.
 Ik zet een lekker kopje thee, lees een boek en kijk naar buiten.
En misschien is het vanwege de tegenstelling dat ik extra geniet.

zondag 20 januari 2013

Sunday gatherings


Outside it's beautiful, 
cold but beautiful.
Enjoy these pictures of a winter wonder land.

Buiten is het prachtig,
koud maar prachtig.
Geniet van deze foto's van een winter wonderland.

Have a wonderful Sunday!

Een hele fijne zondag gewenst!

donderdag 17 januari 2013

All for the birds
The girls and I went out to feed the birds yesterday. 

Ik ging gisteren samen met de meiden vogels voeren.

I did tell her that the bread was for the birds.

Ik heb haar echt verteld dat het brood voor de vogeltjes was.

Pretty soon, the birds came.

Algauw kwamen de vogels.Lots of them.


Een heleboel.
They ate all the bread.

Ze aten al het brood op.


Okay, not All the bread..

Okee, niet AL het brood..We love feeding the birds.

We vinden het heerlijk om de vogels te voeren.

woensdag 9 januari 2013

Wordless Wednesday

This post from Little Mama Jama inspired me to do a wordless Wednesday.

Funny, right?

Well she's not the only one with goofy kids..
Here are my 'best' attempts at making a Christmas card picture with my kids.
Deze post van Little Mama Jama inspireerde me om een woordenloze woensdag te doen.
Grappig, he?

Nou ze is niet de enige met gekke kinderen..
Hier zijn mijn 'beste' pogingen om een foto van mijn kinderen te maken voor een kerst kaart. maandag 7 januari 2013

FreshThe decorations are cleared out, 
the Christmas tree is gone and a yearly tradition has ended.
Gone are exiting days with family gatherings big or small.
Party's, decorations, good food.
Daily life takes it's course again
 and the house without the Christmas tree seems empty.
Empty spots are demanding to be filled with plants, 
candles or other pretty things.
The days are empty, just like the house.
It's like a fresh wind blew across my house. 
I am a little melancholy about closing off the holidays
Just a tiny bit.
Because I kinda like the emptiness.
Who doesn't enjoy a fresh new start?
De versieringen zijn opgeruimd, de kerstboom is afgetuigd 
en een jaarlijkse traditie is afgerond.
Klaar zijn de opwindende dagen met familie bijeenkomsten klein en groot.
Feesten. versieringen, lekker eten.
Het dagelijks leven wordt weer opgepakt 
en het huis zonder kerstboom lijkt leeg.
Lege plekjes die willen worden opgevuld met plantjes, kaarsen 
en andere mooie dingen.
De dagen zijn leeg, net als het huis.
Leeg alsof er een frisse wind doorheen is gewaaid.
Met een beetje weemoed sluit ik de feestdagen altijd af.
Een heel klein beetje maar.
Want die leegte is ook wel lekker.
Wie geniet er nou niet, van een frisse start?