maandag 31 december 2012

Holidays

The past few days have been fun, but exhausting.
We celebrated my 30..mumble..mumblelest something birthday;
okay 38..sigh.

De laatste paar dagen waren leuk maar uitputtend.
We vierden mijn 30.. mompel, mompelste en nog iets verjaardag;
Okee 38..zucht.
We celebrated Christmas;

We vierden kerstfeest;
(I was in my I'm-going-to-stand-in-the-kitchen-and-cook-all-day-clothes, don't judge!)

(Ik had mijn ik-ga-de-hele-dag-in-de-keuken-staan-om-te-koken-kleren-aan, 
niet oordelen!)
Picture from phone
Foto vanaf de telefoon.We celebrated Melody's 7th birthday;

We vierden Melody's 7de verjaardag;

and I cohosted and decorated a babyshower for my sister.


En ik hielp mee met het organiseren en decoreerde een babyshower voor mijn zus.

I am completely exhausted,
But tonight I'm going to celebrate.
I am going to celebrate because I did well in 2012.
I fought and struggled and paused and enjoyed, and I have grown.
And I am looking forward to 2013.
 Because I know the things I have learned this year,
 will make next year so much better.


Ik ben compleet versleten.
Maar vanavond ga ik feestvieren.
Ik ga feestvieren omdat ik het goed heb gedaan in 2012.
Ik heb gevochten en geworsteld en gepauzeerd en genoten, en ik ben gegroeid.
En ik kijk uit naar 2013.
Want ik weet dat de dingen die ik dit jaar heb geleerd,
 het komende jaar zoveel beter zullen maken.

This last post of the year should end with a picture, right?
A stylish beautiful picture of me.
Since there is no way I can pull this off right now,
I'm keeping it very real...

Deze laatste post van het jaar zou eigenlijk moeten eindigen 
met een stijlvolle prachtige foto van mij, vind je niet?
Aangezien ik dat echt niet voor mekaar ga krijgen nu,
Hou ik het maar bij de realiteit...
So, from unedited, unmake-upped , uncombed, unpolished, tired me:

Dus, van onbewerkte, onopgemaakte, ongekamde, ongepolijste, vermoeide ik:
And wish me luck..Because this face has to go to a party tonight..

En wens me succes..Want dit gezicht moet naar een feestje vanavond..