vrijdag 20 september 2013

My life is a sitcom

(I wrote this post a while ago.)
(Ik heb deze post alweer een tijdje geleden geschreven.)

I love sitcoms, even the bad ones. But not 'Third rock from the sun.' 
  I hate that one. 
It's always on when there's nothing on TV. 
Really, just keep switching channels and you will find one 
that is showing 'Third rock from the sun." 
If my blog was about things I hate, 
'Third rock from the sun' would be a regular post subject. 
Okay, moving on.

Ik hou van comedyseries, zelfs van hele slechte.
Maar niet van 'Third rock from the sun.'
Daar heb ik echt een hekel aan.
En het komt altijd als er niets op tv is.
Echt waar,
 bljf zappen en je vindt een kanaal 
waar ze 'Third rock from the sun' uitzenden.
Als mijn blog ging over dingen waar ik een hekel aan heb, 
dan zou 'Third rock from the sun' een vast onderdeel zijn.
Okee, ik ga verder.
I love sitcoms. Most of my English comes from watching sitcoms. 
And that is how I justify all the hours I have spent watching them. 

 I wrote this post at 3 am.
I'm always hilarious at three am, I come up with great stuff..
At least that is what I think.
And don't you dare burst my bubble.


Ik hou van comedyseries. 
Een groot deel van mijn Engels komt daar vandaan.
En zo rechtvaardig ik voor mezelf 
de tijd die ik heb besteed aan het kijken van comedy's.

Ik heb deze post om 3 uur ´s morgens geschreven.
Ik ben altijd hilarisch om 3 uur 's morgens, 
en dan verzin ik geweldige dingen..
Tenminste dat denk ik.
En waag het niet om mij uit die waan te halen.


Back to the sitcoms. 
Sometimes I suspect that I am in one. 
I have to be.
These are the moments, 
when I think that there is a camera secretly pointing at me, 
and that somewhere there's a machine that makes laughing sounds..


Terug naar de comedy's.
Soms denk ik dat ik stiekum in eentje zit.
Dat moet wel.
Dit zijn de momenten, 
 waarop ik denk, dat er in het geheim een camera op me gericht is,
en dat er ergens een machine staat die lachgeluiden maakt.
When my three year old strolls into my room at 3 am and switches on the big light. 
This may or may not have happened right before I wrote this hilarious post.

Als mijn 3jarige om 3 uur 
's nachts de kamer binnen wandelt en het grote licht aan doet. 
Het zou kunnen dat dit is gebeurd vlak voordat ik deze hilarische post schreef.When 3 year old looks into the fridge and asks with a serious face 
where the sausage bakery is.

Als mijn 3jarige in de koelkast kijkt 
en met een serieus gezicht vraagt waar de worstenbakkerij is.


When my three year old keeps waiting, 
expecting me to answer the question about the sausage bakery.

Als mijn 3 jarige blijft wachten, 
verwachtende dat ik de vraag over de worstenbakkerij beantwoord.


When I snuggle with my husband at night and my three year old walks in saying: 
"Daddy you are in my spot."

Wanneer ik´s nachts met mijn man knuffel en mijn 3 jarige binnenwandelt en zegt:
"Pappa, je ligt op mijn plek."


When I have to yell the following sentences: 
"Don't sit on your sister", "Don't bite your brother in the butt", "Stop licking me!"

Als ik de volgende zinnen moet roepen: 
"Zit niet op je zus", "Bijt je broer niet in zijn bil", en "Houd op met mij te likken!"When I spend my morning cleaning upstairs, 
and walk down the stairs only to find out 
that some kind of disaster has destroyed my living room. 
And by disaster I mean my two older kids staring at Spongebob 
while younger kid goes ballistic.

Wanneer ik de hele ochtend boven aan het schoonmaken ben, 
en naar beneden loop om tot de ontdekking te komen 
dat een of andere ramp mijn woonkamer verwoest heeft.
En met ramp bedoel ik mijn twee oudere kinderen die naar Sponge Bob staren, 
terwijl jonger kind helemaal los gaat.


When I beg my children not to watch Zeke and Luther because I'm afraid to loose brain cells, 
and they turn on Spongebob instead.

Wanneer ik mijn kinderen smeek om niet naar Zeke en Luther te kijken 
omdat ik vrees voor mijn hersencellen 
en ze inplaats daarvan Spongebob opzetten.


When I keep stumbling into the same annoying singing birthday card
 that my sister has bought for my son three years ago.

Wanneer ik blijf stuiten op dezelfde irritante zingende verjaardagskaart 
die mijn zus drie jaar geleden voor mijn zoon heeft gekocht.


When all the annoying birthday cards 
my sister has bought for my children never run out of batteries.

Wanneer de batterijen van alle irritante verjaardagskaarten 
die mijn zus voor mijn kinderen heeft gekocht nooit op gaan.


When I am totally not amused 
when my sister arrives with a singing birthday balloon.

Wanneer ik totaal niet geamuseerd ben 
wanneer mijn zus arriveert met een zingende verjaardags ballon.

When the birthday balloon itself lasts about two hours, 
but the singing continues forever.

Wanneer de zingende ballon na twee uur kapot gaat, 
maar het zingen voor eeuwig door gaat.


When I make it to the store with three kids well within three hours,
 only to find out that I left my wallet at home.

Als ik het red om binnen drie uur met drie kinderen de supermarkt te bereiken, 
om er vervolgens achter te komen dat ik mijn portemonnee thuis heb gelaten.

When I find out that I left my wallet at home,
 standing at the cash register with a full shopping cart .

Wanneer ik ontdek dat ik mijn portemonnee heb thuisgelaten, 
terwijl ik bij de kassa sta met een vol karretje.


When the person behind the counter listening to my explanation about the forgotten wallet, 
is the same person that I had to explain my forgotten my wallet 
one week earlier when I was standing there with three kids and a full shopping cart.

Wanneer de persoon aan wie ik uitleg dat ik mijn portemonnee ben vergeten, 
dezelfde persoon is aan wie ik een week eerder moest uitleggen 
dat ik mijn portemonne was vergeten 
terwijl ik daar stond met drie kinderen en een vol boodschappenkarretje.
When I realize that I could go on for hours writing this post, 
because really, my life is a sitcom, there is no other explanation.

Wanneer het tot me doordringt dat ik uren met deze post door zou kunnen gaan, 
want echt waar, mijn leven is een comedy serie, er is geen andere verklaring.